ØÆ øÆâ غð زêÆÜ

ԼՈՐԵՄ ԻՊՍՈՒՄԸ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄՈԴԵԼԱՅԻՆ ՏԵՔՍՏ Է։ ՍԿՍԱԾ 1500-ԱԿԱՆՆԵՐԻՑ՝ ԼՈՐԵՄ ԻՊՍՈՒՄԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ Է ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՄՈԴԵԼԱՅԻՆ ՏԵՔՍՏ, ԻՆՉԸ ՄԻ ԱՆՀԱՅՏ ՏՊԱԳՐԻՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ԳԻՐՔ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՋԱՆՔԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔ Է։ ԱՅՍ ՏԵՔՍՏԸ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ԿԱՐՈՂԱՑԵԼ Է ԳՈՅԱՏԵՒԵԼ ՀԻՆԳ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ, ԱՅԼԵՒ ՆԵՐԱՌՎԵԼ Է ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ՝ ՄՆԱԼՈՎ ԷԱՊԵՍ ԱՆՓՈՓՈԽ

ÆØ²Ü²È ²ìºÈÆÜ